دانشجویان محترم رشته های روانشناسی عمومی و مشاوره خانواده متقاضی درس آمار با امور آموزشی موسسه تماس حاصل فرمایند.