دانشجویان محترم درس تربیت بدنی ۱ و ورزش ۱ گروه برادران جهت هماهنگی ساعت کلاس روز سه شنبه ۹۷/۱۱/۳۰ به اندیشه ۸۳ مجتمع جهاد دانشگاهی جناب آقای کاهانی مراجعه فرمائید.