کلاسهای جبرانی درس شیوه های اصلاح و تغییر رفتار به شرح زیر برگزار می گردد:

گروه ۱۰-۸ روز سه شنبه ساعت ۱۴-۱۲

گروه ۱۲-۱۰ روز چهارشنبه ساعت ۱۴-۱۲