جهت انتخاب درس مبانی رفاه اجتماعی و مبانی جمعیت شناسی در بازه حذف و اضافه اقدام فرمایند.