کلاس روزهای دوشنبه ساعت ۱۴/۳۰-۱۳ به روز سه شنبه ۱۴/۳۰-۱۳ تغییر نمود.