کلاس احکام کسب و کار از روز شنبه ساعت ۱۹-۱۶ به روز دوشنبه ۱۸-۱۵ تغییر پیدا کرد.