درس تحلیل آماری رشته مدیریت بازرگانی بازاریابی سه شنبه ۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۱۶-۱۴ برگزار می گردد. حضور کلیه متقاضیان درس فوق الزامی است.