با توجه به پایان سنوات تحصیلی جهت درخواست تمدید سنوات به امورآموزشی موسسه مراجعه فرمائید.