دانشجویان محترم ترم آخر که یک درس ۲ واحدی اختیاری نیاز دارند جهت انتخاب درس کلیات حقوق شهروندی به امور آموزشی موسسه مراجعه نمایند.