به اطلاع دانشجویان ثبت نام کننده در جشنواره ازدواج دانشجویی می رساند حداکثر تا۲۶ دی ماه تا پایان وقت اداری پرینت ثبت نام خود را جهت تایید و ارسال به امور فرهنگی موسسه تحویل نمایند.