دانشجویان ترم آخر متقاضی درس کامپیوتر به امور آموزشی موسسه مراجعه فرمایند.