دانشجویان محترم دارای معلولیت که درس تربیت بدنی را انتخاب نموده اند جهت امتحان تئوری روز سه شنبه ۹۷/۱۰/۱۸ به اندیشه ۸۳ مجتمع جهاد دانشگاهی مراجعه نمایند.