کلیه دانشجویان درس روانشناسی اجتماعی کاربردی برای ارائه گزارش دوم به همراه شخص دیگری از گروه در کلاس امروز چهارشنبه ۹۷/۱۰/۱۲ حضور بهم رسانند.