امتحان پایان ترم درس روشهای تحقیق در روانشناسی مقطع کارشناسی ارشد از ۹۷/۱۰/۲۰ به ۹۷/۱۰/۱۹ منتقل گردید.