کلاسهای جبرانی درس فارسی عمومی گروه خواهران پنجشنبه ۹۷/۱۰/۱۳ به شرح زیر برگزار می گردد: گروه چهارشنبه ۱۴-۱۲ روز پنجشنبه ساعت ۱۰-۸ ، گروه چهارشنبه ۱۶-۱۴ روز پنجشنبه ساعت ۱۲-۱۰