قابل توجه دانشجویان محترم؛

دانشجویان محترمی که دروس اندیشه اسلامی ۱ و تربیت بدنی ۱ را نگذرانده اند مجاز به انتخاب دروس معارف اسلامی ۲ و ورزش ۱ نمی باشند.