روز ۹ دی برخاسته از بصیرت است، از دشمن شناسی است،از وقت شناسی است،از حضور درعرصه مجاهدانه است. « مقام معظم رهبری»