کلاس مباحث جدید در آسیب شناسی روانی جناب آقای دکتر صالح پور پنجشنبه ۹۷/۱۰/۶ ساعت ۱۱ برگزار می گردد.