دانشجویان محترم درس بررسی اقتصادی، اجتماعی طرحهای صنعتی جهت بازدید از کارخانه عالیس پنجشنبه ۹۷/۱۰/۶ ساعت ۸ صبح در محل موسسه حضور به هم رسانند.