دانشجویان درس روانشناسی اجتماعی جناب آقای دکتر سعیدی گزارشهای هردو هفته را جهت ارائه هفته آینده (۹۷/۱۰/۵)تهیه نمایند.