کلاس مباحث جدید در آسیب شناسی روانی جناب آقای دکتر صالح پور پنجشنبه۹۷/۹/۸ ساعت ۱۱:۳۰ برگزار می گردد.