دانشجویان متقاضی دریافت بن کتاب می توانند با در دست داشتن کارت دانشجویی و کارت ملی به بانک شهر نمایشگاه بین المللی مراجعه نموده و بن کتاب دریافت نمایند. قابل ذکر است بن کتاب دارای ۴۰ درصد تخفیف ( ۲۰ درصد موسسه و ۲۰ درصد نمایشگاه ) می باشد.