از دانشجویان محترم متقاضی شرکت در تیم های ورزشی تقاضا می شود هر چه سریعتر به اداره خدمات و رفاه دانشجویی موسسه جناب آقای اخلاقی مراجعه فرمایند.