دانشجویان محترم متقاضی بن دریافت کتاب نمایشگاه بین المللی مشهد حداکثر تا سه شنبه مورخ ۹۷/۹/۶ به کتابخانه موسسه سرکارخانم امیری مراجعه نمایند.