کلاس جبرانی درس تاریخ اسلام گروه خواهران سه شنبه ۹۷/۸/۲۹ ساعت ۱۴-۱۲ و ۱۶-۱۴ برگزار می گردد.