کلاس جبرانی دانش خانواده سرکارخانم همتی چهارشنبه ۹۷/۸/۳۰ ساعت ۱۲-۱۰ برگزار می گردد.