کلاس جبرانی اخلاق اسلامی سرکارخانم همتی سه شنبه مورخ ۹۷/۸/۲۹ ساعت ۱۱/۳۰ تا ۱۳/۳۰ برگزار می گردد.