کلاس جبرانی اندیشه اسلامی ۱ جناب آقای قاسمیان  ۹۷/۹/۶ ساعت ۱۴-۱۲/۳۰ می باشد.