کلیه دانشجویان غیر ایرانی به امور آموزشی مراجعه فرمایند.