کلاس جبرانی درس اندیشه اسلامی ۱ گروه برادران امروز سه شنبه ۹۷/۸/۲۲ ساعت ۱۲/۳۰ برگزار می گردد.