کلاس جبرانی بهداشت روانی سرکارخانم حافظ گروه چهارشنبه ساعت ۱۲ ، روز دوشنبه ۹۷/۸/۲۱ ساعت ۱۰ برگزار می گردد.