مهلت ثبت درخواست معافیت تحصیلی و یا تمدید سنوات تا ۹۷/۸/۲۸ می باشدو بعد از این تاریخ هیچگونه درخواستی ثبت نمی گردد.