بر اساس اعلام اداره دانشجویان بین الملل، ارائه خدمات کنسولی از اول آذرماه سال جاری صرفا با ارائه گذرنامه الکترونیکی صورت می پذیرد.