دانشجویان محترم درس پژوهشهای عملی و انفرادی آقای دکتر عبدخدایی روز سه شنبه ۹۷/۸/۱ ساعت ۱۵ کلاس ۱۰۶ جلسه توجیهی  شرکت نمائید.