کلاس کاربرد مقدماتی روش های تشخصیص بالینی جهت دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته های روان شناسی عمومی و مشاوره با رشته های کارشناسی غیر مرتبط سه شنبه ۹۷/۷/۲۴ ساعت ۱۱ الی ۱۴ برگزار می گردد.