کلاس جبرانی درس اندیشه اسلامی۱ سرکارخانم دوستی موسوی سه شنبه ۹۷/۷/۲۴ ساعت ۱۶-۱۴ برگزار می گردد.