کلاس جبرانی درس تاریخ اسلام سرکارخانم دوستی موسوی سه شنبه ۹۷/۷/۲۴ ساعت ۱۴-۱۲ برگزار می گردد.