درس اقتصاد کلان رشته مدیریت مالی به دلیل به حدنصاب نرسیدن برگزار نمی گردد. دانشجویان جهت جایگزین نمودن واحد درسی به امور آموزشی مراجعه فرمایند.