دانشجویان رشته های روانشناسی عمومی و مشاوره خانواده مقطع کارشناسی ارشد با مدرک کارشناسی غیرمرتبط جهت انتخاب درس روشهای مقدماتی تشخیص بالینی به امور آموزشی موسسه مراجعه فرمایند.