کلاس معرفت شناسی با جناب آقای دکتر نیک آفرین در ساعات مشخص شده قبل برگزار می گردد.