کلاس فلسفه علم روانشناسی با جناب آقای دکتر ایمانی کیا در ساعات مشخص شده قبل برگزار می گردد.