متقاضیان محترم در رشته های مددکاری اجتماعی ، مدیریت صنعتی ، مدیریت مالی ، مدیریت بازرگانی در مقطع کارشناسی جهت پذیرش با سوابق جهت ثبت نام به این موسسه مراجعه نمایند.