• چنانچه پرداخت وجه علی الحساب به صورت آنلاین انجام شود، امکان انتخاب واحد در همان لحظه فراهم می شود.
  • چنانچه پرداخت وجه یا مراجعه به بانک صورت پذیرد، دانشجو بایستی شناسه واریز را دریافت و ۲۴ ساعت بعد برای انتخاب واحد به پرتال خود مراجعه نماید.
  • پرداخت حضوری ( کارتخوان) امکان انتخاب واحد ۴۸ ساعت بعد میسر خواهد شد.