دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ورودی ۹۲ جهت تمدید سنوات  به امور آموزشی موسسه مراجعه فرمایند.