این مراسم از ساعت ۱۷ الی ۱۹:۳۰ در مکان فوق برگزار خواهد گردید