به اطلاع دانشجویان محترم رشته حسابداری می رساند؛ از ابتدای خرداد ماه سال جاری مدیر گروه رشته حسابداری، سرکارخانم رئوفی می باشند.