طبق بخشنامه ۱۳۰/۳۴۶۸ مورخ ۹۷/۳/۱۳ صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، سقف بازه زمانی برای شروع سررسید بازپرداخت در هر مقطع به شرح زیر تعیین گردیده است:

«مقطع کاردانی ۳ سال، کارشناسی پیوسته ۶ سال، کارشناسی ناپیوسته ۳ سال، کارشناسی ارشد پیوسته ۸ سال، کارشناسی ناپیوسته ۳ سال، دکتری ناپیوسته ۶ سال و دکتری تخصصی پیوسته ۱۰ سال از تاریخ شروع تحصیل»