اطلاعیه تغییر ساعت امتحان : قابل توجه دانشجویان محترم کارشناس ارشد رشته مدیریت بازرگانی ، ساعت امتحان دروس ذیل از ساعت ۱۴ به ۱۵ تغییر یافت. ۱-مدیریت ارتباطات مشتری و عملکرد بازاریابی ۲- روش شناسی پژوهش های کیفی وآمیخته در مدیریت ۳- اخلاق و احکام کسب و کار ۴- کاربرد تئوری تصمیم گیری ۵- بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته