ساعت کار کتابخانه موسسه در ایام امتحانات از ساعت ۸ تا ۱۸ می باشد.