رشته های مقطع کارشناسی ارشد جهت انتخاب رشته آزمون ورودی سال تحصیلی ۹۸-۹۷ موسسه به شرح ذیل می باشد. روان شناسی عمومی (کدرشته ۱۴۰۱۴) —مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی (کدرشته ۱۴۷۳۶)—-مشاوره گرایش مشاوره خانواده (کدرشته ۱۵۵۷۵)—مدیریت آموزشی( کدرشته ۱۲۸۷۴)